Školním rokem 2022/2023 vás provedou paní vychovatelky Barbora Bajáková a Vlasta Matysová.

Dochází k integraci všech činností, které se navzájem doplňují, prolínají a jedna na druhou navazují. Činnosti jsou voleny tak, aby děti pracovaly nejen společně, ale i samostatně s ohledem na věkovou kategorii - 1. stupeň - 6 - 11 let.

Dále se věnujeme zájmovým útvarům, esteticko-výchovným (pracovní a výtvarné činnosti), sebevzdělávacím (práce na PC), sportovním. Náplň je pestrá a děti si mohou vybrat, co je baví a zajímá. Pořádáme i celodružinové akce a projekty, které mají děti v oblibě.

Provoz školní družiny končí v 15:30 hod.
Žák nemusí odcházet pravidelně, ale dle potřeby svých rodičů. Vždy je však nutné oznámit jeho nepřítomnost ve školní družině - zákonný zástupce napíše omluvenku nebo informují vychovatelku, a pak žák může po skončení vyučování nebo v čase pro rodiče vhodném opustit školu.
Školní družina je pro děti zdarma.